Formål   Bestyrelse

Grundejerforeningen er oprettet på basis af de tinglyste deklarationer i lokalplanerne for udstykningerne i området Højager, Ringvejen & Hvesager, hvor det pålægges grundejerne at danne beboerforeninger og en overordnet grundejerforening.

Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes interesser af fælles karakter, bl.a. overfor Vejle Kommune og sørge for vedligeholdelsen af de fælles arealer, som er Grundejerforenin gens ansvar jævnfør deklaratio nerne for området.

   -----------------

 

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Højager, Ringvejen & Hvesager vælges på den årlige generalfor- samling og består af formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelses-medlemmer samt suppleanter.

Medlemmer
Alle grundejere på Højager, Ringvejen og Hvesager er forplig- tigede til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Overskrifter fra seneste nyhedsbrev:

1. Vedligeholdelse af
    beplantning ud mod
    stisystemerne.
2. Ronovering af Højagerstien
    og Hvesagerstien.
3. Generalforsmling (5. februar
    2019 kl. 1930 i fælleshuset
    på Ravnshøj).

.... læs mere

Grundejerforeningens aktiviteter består hovedsagligt af:

Snerydning
Vedligeholdelse af mål på ”sportspladserne”.
Drift og tømning af poser med afføring fra bl.a. hunde m.v.
 
Samarbejde med Vejle kommune vedrørende drift og vedligeholdelse af bl.a. veje, stier og fællesarealer indenfor grundejerforeningens område, samt:
 
  • Hastighedsdæmpende foranstaltninger.
  • Belysning
  • Vedligeholdelse af beplantning langs vejene.
  • Vedligeholdelse af indkørsler til beboerforeningerne.