Formål   Bestyrelse

Grundejerforeningen er oprettet på basis af de tinglyste deklarationer i lokalplanerne for udstykningerne i området Højager, Ringvejen & Hvesager, hvor det pålægges grundejerne at danne beboerforeninger og en overordnet grundejerforening.

Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes interesser af fælles karakter, bl.a. overfor Vejle Kommune og sørge for vedligeholdelsen af de fælles arealer, som er Grundejerforenin gens ansvar jævnfør deklaratio nerne for området.

   -----------------
Aftale med Jelling Varmeværk vedr. vores utilfredshed med renoveringsprojektet.
Læs aftalen

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Højager, Ringvejen & Hvesager vælges på den årlige generalfor- samling og består af formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelses-medlemmer samt suppleanter.

Medlemmer
Alle grundejere på Højager, Ringvejen og Hvesager er forplig- tigede til at være medlemmer af grundejerforeningen.


Vand på stien ved Ringvejen
Læs mere


Træfældning 

Sidste nyt om fældning af træer langs Højager og Hvesager
 

 

Aktiviteter  

Grundejerforeningens aktiviteter består hovedsagligt af:

♦  Snerydning
♦  Beskæring af
     beplantnings- bælter
     langs fælles stierne

♦  Vedligeholdelse af fælles
     stier, mål på sports-
     pladserne m.v.

♦  Grundejernes talerør
     overfor Vejle Kommune
     i forbindelse med:

       Hastighedsbekæmpelse
       Belysning
       Vedligeholdelse af ind- 
         kørsler til beboerfor-
         eningernes områder

       Vedligehold af
         beplantning langs
         vejene