Forside / Nyhedsbrev

NYHEDSBREV 2017Bestyrelsen i grundejerforeningen har besluttet, at der ca. 2 gange om året omdeles et ”Nyhedsbrev” til alle medlemmerne i grundejerforeningen. Det sker, da det er bestyrelsens opfattelse, at kun et begrænset antal medlemmer løbende orienterer sig på foreningens hjemmeside.

Vedligeholdelse af beplantning ud mod stisystemerne.
Det er den enkelte grundejer, der skal vedligeholde beplantningen ud mod stierne. Bestyrelsen har besluttet, at 2017 er sidste år, hvor foreningen vedligeholder beplantningen langs stierne.
Da der formentlig er mange, der er af den opfattelse, at det er Vejle kommune eller grundejerforeningen, der står for vedligeholdelsen, har bestyrelsen besluttet, at orientere grundejerne via dette Nyhedsbrev.

Baggrund: I den spæde start af udstykningen af vores område blev beplantningen langs stierne vedligeholdt af den gamle Jelling kommune. På et tidspunkt besluttede Jelling kommune at ophøre med denne vedligeholdelse, da det ikke var en kommunal opgave. Grundejerforeningen besluttede dengang at overtage vedligeholdelsen, hvilket er sket løbende gennem de sidste mange år.

Vedligeholdelsen af beplantningen påhviler dog den enkelte grundejer, der har jord ud mod stierne. På Vejle kommunes hjemmeside (https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/trafik-og-parkering/veje-sne-og-vedligehold/hegn-haek-og-beplantning-langs-veje/) fremgår det, hvem der har pligten, og hvorledes beplantningen skal vedligeholdes.

Bestyrelsen har været i dialog med Vejle kommune, der har oplyst, at man har meddelt flere grundejere, at de er ansvarlige for vedligeholdelsen af beplantningen.

Det er Vejle kommunes opfattelse, at de grundejere man har været i kontakt med, ikke har været bekendt med, at grundejeren har vedligeholdelsespligten.
Der er en stor del af grundejerforeningens medlemmer, der vedligeholder beplantningen ud mod stierne, medens der er andre der ikke gør det. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det ikke er rimeligt, at foreningen skal bære udgifterne til vedligeholdelse af beplantning de steder, hvor grundejeren ikke vedligeholder beplantningen.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at 2017 er sidste år, hvor foreningen vedligeholder beplantningen langs stierne. Da der formentlig er mange, der er af den opfattelse, at det er Vejle kommune eller grundejerforeningen, der står for vedligeholdelsen, har bestyrelsen besluttet, at orientere grundejerne via dette Nyhedsbrev.
Det skal bemærkes, at i så fald der er grundejere, der ikke vedligeholder beplantningen ud mod stierne, vil Vejle kommune jf. orienteringen på kommunens hjemmeside gå i dialog med den enkelte grundejer, inden der udstedes et egentlig påbud om vedligeholdelse.

Eventuelle spørgsmål vedrørende vedligeholdelse af beplantning kan rettes til formanden.


Fælles forsikring.
Bestyrelsen har besluttet at tegne en ansvarsforsikring for de dele af grundejerforeningens område, som ejes af fællesskabet. Det betyder, at ansvarsforsikringen dækker skader sket på de dele af vejene, som støder op til fællesarealer, samt skader på alle fællesarealer i grundejerforeningens område. Ansvarssummen er 10 millioner kr.

Baggrund: Grundejerforeningen er af ”Parcelhusejernes Landsforening” gjort opmærksom på en højesteretsdom, hvori det er lagt til grund, at hvis der i en lokalplan er fastsat, at grundejerforeningen har ansvaret for at forestå snerydningen i hele lokalplansområdet, kan den lokale grundejerforening dømmes til at udrede skadeserstatning, selvom den enkelte grundejer jf. bestemmelserne i Privatvejsloven ikke har overholdt sin pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe.
Bestyrelsen i grundejerforeningen har drøftet problemstillingen og de følgevirkninger, som der i højesteretsdommen er lagt op til.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at der i de mange lokalplaner, der findes indenfor det område, som grundejerforeningen dækker, ikke er anført bestemmelser om, at foreningen har ansvaret for at forestå snerydningen for lokalplansområdet. Udover den aftale, som grundejerforeningen har lavet med en entreprenør om en indledende snerydning, påtager grundejerforeningen sig således ikke ansvaret for koordinering eller bestilling af entreprenører til vintervedligeholdelse i de enkelte enklaver.

Bestyrelsen er som følge heraf af den opfattelse, at ansvaret for vintervedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse jf. Privatvejslovens § 79, § 80 og § 81 påhviler den enkelte grundejer, som herefter også er den erstatningspligtige i forhold til krav om eventuelle erstatninger.

Bestyrelsen har undersøgt, hvorledes erstatningsansvaret skal fortolkes i forhold til de fællesarealer, der findes i hver enklave. ”Parcelhusejernes Landsforening” har oplyst, at hvis en forening har et fællesareal, der støder op til en privat fællesvej, så er det den enkelte forening (enklaveforening) der har ansvaret for dette stykke af vejen (tilsvarende hvad beboerne har ud for egne ejendomme).

Bestyrelsen har med baggrund i ovenstående problemstilling besluttet at tegne en ansvarsforsikring for de dele af grundejerforeningens område, som ejes af fællesskabet. Det betyder, at ansvarsforsikringen dækker skader sket på de dele af vejene, som støder op til fællesarealer, samt skader på alle fællesarealer i grundejerforeningens område. Ansvarssummen er 10 millioner kr.


Samarbejde med Vejle kommune.
Bestyrelsen har i 2017 haft et glimrende samarbejde med Teknik og Miljø i Vejle kommune. Udover samarbejdet omkring fældning af træer på Højager og Hvesager, har bestyrelsen samarbejdet med Vejle kommune i forbindelse med vedligeholdelse af de grønne områder, fjernelse af græs på brosten langs Højager og Hvesager, samt i forbindelse med den daglige vedligeholdelse af kommunens områder indenfor grundejerforeningens område.

Generalforsamling.
Generalforsamling i grundejerforeninger er fastsat til tirsdag den 6. februar 2018. Indkaldelse vil blive husstandsomdelt senere. Husk at ideer og forslag altid er velkomne til drøftelse på Generalforsamlingen.

John Jacobsen,
Formand.